media

zasady funkcjonowania biura prasowego ruch chorzów sa

 1. Biuro Prasowe służy pomocą przedstawicielom mediów w sprawach skontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami Klubu.
 2. Realizacja materiałów dziennikarskich z udziałem pracowników Klubu możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Biura Pasowego.
 3. O uczestnictwie zawodników i pracowników Klubu w programach telewizyjnych i radiowych oraz o możliwości udzielania wywiadów prasowych przez te osoby w zakresie spraw dotyczących Klubu decyduje Biuro Prasowe.
 4. Wstęp na zajęcia treningowe możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Biura Pasowego.
 5. Biuro Prasowe może poprosić o nagranie bądź artykuł przed opublikowaniem w celu autoryzacji.
 6. Zawodnicy Klubu nie wypowiadają swoich opinii i nie udzielają wywiadów prasowych przez telefon bez wcześniejszego powiadomienia Biura Prasowego.
 7. W najważniejszych kwestiach Zarząd Klubu będzie publikował stosowne oświadczenia na stronie ksruch.com.


Kontakt do Biura Prasowego:    
Tomasz Ferens (rzecznik prasowy) - tel. komórkowy 696 902 393, e-mail: rzecznik@ksruch.com
Adres: Cicha 6, 41-506 Chorzów

Chorzów, 1 lipca 2022 r.
Zarząd Ruchu Chorzów SA

media

akredytacje

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI W SEZONIE 2022/2023


Ruch Chorzów SA, zwany w dalszej części regulaminu „Klubem”,wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie 2023/2024.

I. Akredytacja
1. Przyznawana jest bezpłatnie na sezon rozgrywek lub na pojedyncze mecze, imiennie na osobę, której wniosek akredytacyjny został pozytywnie rozpatrzony.
2. O akredytacje mogą się ubiegać przedstawiciele redakcji prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
3. Akredytacje przyznawane są przez Biuro Prasowe na podstawie złożonych wniosków akredytacyjnych, za pośrednictwem serwisu Accredito.com. Każdy przedstawiciel mediów, który chce ubiegać się o akredytację, musi założyć swój profil w Accredito.com działając zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Accredito.com. Nieprawidłowe założenie profilu uniemożliwi składanie wniosków o akredytacje. Dane każdego użytkownika Accredito.com muszą być kompletne oraz aktualne.
4. Każdy z wnioskodawców zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych w systemie Accredito.com.
5. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2023/24 należy składać najpóźniej do 20 lipca 2023 roku, do godz. 20.00. Wnioski przesłane po terminie lub inną drogą niż Accredito.com nie będą rozpatrywane.
6. Akredytacje stałe upoważniają do wstępu na domowe mecze w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski.
7. Informacje dotyczące wniosków o akredytację jednorazową będą publikowane przed kolejnymi domowymi meczami w serwisie Accredito.com.
8. Złożenie prawidłowo wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
9. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku o akredytację na sezon rozgrywek zostanie przesłana wnioskodawcy na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym najpóźniej 24 lipca 2023 r. do godz. 20:00.  Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku o akredytację jednorazową zostanie przesłana wnioskodawcy na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym najpóźniej dzień przed danym meczem do godz. 18:00.
10. Akredytacje na sezon rozgrywek będą wydawane w formie specjalnych kart najpóźniej w dniu pierwszego domowego meczu ligowego sezonu 2023/2024.
11. Akredytacje są wydawane wyłącznie po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akredytowanego. Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość akredytowanego. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość.

II. Rodzaje akredytacji
Akredytacja prasowa
1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w sektorze wydzielonym dla prasy.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów pomeczowych w strefach mieszanych wyznaczonych przez Klub.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
5. Posiadaczom akredytacji prasowych nie wolno przeprowadzać wywiadów w strefie boiska.

Akredytacja foto
1. Przyznawana jest fotoreporterom prasowym, fotoreporterom serwisów internetowych i agencji fotograficznych oraz przedstawicielom stacji telewizyjnych nie posiadających praw do transmisji meczów.
2. Obowiązuje oznakowanie: szare kamizelki z napisem FOTO lub granatowe kamizelki z napisem TV. Kamizelki wydawane są na podstawie okazanej akredytacji w miejscu wskazanym przez Organizatora.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów pomeczowych w strefach mieszanych wyznaczonych przez Klub.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
5. Upoważnia do pracy w strefach foto.
6. Obowiązuje całkowity zakaz filmowania pola gry oraz przeprowadzania wywiadów w strefie boiska. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów PKO BP Ekstraklasy jest Ekstraklasa LivePark.
7. Podmioty posiadające prawa do transmitowania domowych meczów Ruchu Chorzów mają prawo pierwszeństwa wyboru miejsc w strefach mieszanych oraz podczas konferencji prasowych.

III. Odmowa przyznania akredytacji, cofnięcie lub anulowanie
1. Klub zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu stadionu, regulaminu imprezy masowej, regulaminu rozgrywek, w których uczestnicyz Klub oraz przepisów ogólnych, Klub ma prawo anulować akredytację.
3. W przypadku bezprawnego nagrywania meczów/wydarzeń przez przedstawiciela mediów Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz anulować akredytację.
4. Akredytacje będące w posiadaniu osób nieupoważnionych, uważa się za nieważne i podlegają konfiskacie. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, anulowany będzie wstęp na mecze do odwołania.
5. Brak aktualizacji danych w systemie Accredito.com lub korzystanie z akredytacji wystawionej na podstawie już nieaktualnych danych może skutkować odmową wejścia na teren stadionu Klubu i anulowaniem akredytacji.

IV. Konferencje prasowe
1. Konferencje pomeczowe po każdym oficjalnym spotkaniu zespołu Ruchu Chorzów, rozegranym na Stadionie Miejskim przy ul. Cichej 6 w Chorzowie rozpoczynają się ok. 15 minut po ostatnim gwizdku sędziego. Na konferencji obecni są trenerzy obu drużyn.
2. Na konferencje pomeczowe prawo wstępu mają wyłącznie przedstawiciele mediów, którzy mają akredytację na sezon rozgrywek bądź na konkretny mecz, w związku z którym konferencja jest organizowana.

V. Praca na stadionie w dniu meczu
1. Organizatorem wszystkich domowych meczów ligowych i pucharowych jest Ruch Chorzów SA.
2. Bramy stadionu, na którym Ruch Chorzów rozgrywa domowe spotkania, otwierane są na dwie godziny przed rozpoczęciem danego meczu.
3. W trakcie przebywania na terenie stadionu przedstawiciele mediów obowiązani są do umieszczenia akredytacji w widocznym miejscu oraz okazywania jej na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych, informacyjnych, organizatora i Biura Prasowego.
4. Przedstawiciele mediów mogą przechodzić z trybuny prasowej do strefy mieszanej i/lub sali konferencyjnej wskazanym Organizatora ciągiem komunikacyjnym.
5. Fotoreporterzy i operatorzy kamer w miejscu wskazanym przez Organizatora odbierają kamizelki uprawniające do przebywania w obrębie boiska. Kamizelki muszą być ubrane w taki sposób, aby w każdym momencie przebywania w strefie boiska numery na nich umieszczone z przodu i z tyłu były widoczne dla służb porządkowych i informacyjnych.
6. W trakcie trwania meczu fotoreporterzy i operatorzy kamer mogą przebywać tylko w specjalnie oznaczonej strefie za bramkami. Rozłożenie ich sprzętu nie może utrudniać piłkarzom poruszania się po boisku. Zabronione jest również przemieszczanie się w trakcie meczu wzdłuż linii bocznej boiska, między jedną a drugą bramką.
7. Przedstawiciele mediów zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych, informacyjnych, Organizatora oraz przedstawicieli Biura Prasowego Klubu.
8. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na stadionie, w tym w szczególności do regulaminu stadionu i regulaminu imprezy masowej.
9. Żadna z osób przebywających w obrębie boiska nie może zasłaniać materiałów reklamowych.
10. Przedstawicieli mediów obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na płytę boiska przed, w trakcie, jak i po zakończeniu meczu.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Ruchu Chorzów SA. 

Chorzów, 25 lipca 2023 r. ​
​​​​​​​
Zarząd Ruchu Chorzów SA

media

ZASADY KONTAKTÓW Z MEDIAMI

 1. Strefa zero, czyli  boisko to miejsce pracy sztabu szkoleniowego i zawodników - media nie mają prawa wstępu na murawę, podczas treningu i w trakcie meczów znajdują się tylko w wyznaczonych strefach. Dotyczy to zwłaszcza operatorów kamer i fotoreporterów.
 2. Trenerzy i zawodnicy udzielają pomeczowych wywiadów dla telewizji  wyłącznie na tle ścianek z reklamami. Pierwszeństwo do rozmowy pomeczowej ma stacja, która wykupiła prawo do danych rozgrywek.
 3. Pomeczowe konferencje prasowe będą się odbywały 15 minut po meczu w sali konferencyjnej.
 4. Zawodnicy reprezentujący barwy Ruchu Chorzów SA, upoważnieni są do komentowania jedynie tematów o wyłącznie sportowym charakterze (forma sportowa, mecze, przeciwnicy itp.).
 5. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z Ruchem Chorzów SA upoważnieni są: Rzecznik Prasowy, Zarząd Spółki, bądź inna wskazana przez Zarząd Spółki osoba. W najważniejszych kwestiach będą publikowane stosowne oświadczenia na stronie oficjalnej Spółki, z odesłaniem do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.
 6. Szersze wywiady oraz spotkania z piłkarzami, zespołem, sztabem szkoleniowym są możliwe tylko za pośrednictwem i przy udziale Rzecznika Prasowego.
 7. Wszystkie wywiady z: zespołem, sztabem szkoleniowym, Zarządem, Radą Nadzorczą i pozostałymi pracownikami Spółki mogą być przeprowadzane wyłącznie po ustaleniu z Rzecznikiem Prasowym. Rzecznik Prasowy ma prawo do autoryzacji wszystkich wywiadów.
 8. Fotoreporterów i operatorów kamer prosimy o nie zasłanianie w najmniejszym stopniu band reklamowych i innych form reklamowych na stadionie.
 9. Ruch Chorzów SA wydaje akredytacje prasowe na całą rundę rozgrywek lub na jeden wybrany mecz, tylko na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych  w serwisie Accredito
 10. Ruch Chorzów SA zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wydanych akredytacji.
  ​​​​​​​