RUCH CHRZÓW SA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ruch Chorzów Spółkę Akcyjną

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ruch Chorzów Spółkę Akcyjną ma zastosowanie do danych otrzymanych:
§  poprzez formularze elektroniczne,
§  w ramach umów z klientami,
§  w ramach organizacji imprez masowych,
§  w ramach organizacji szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej oraz
§  przez przedstawicieli Klubu Sportowego Ruchu Chorzów Spółki Akcyjnej w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych, promocyjnych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Cicha 6,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowic Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000224997, NIP 6272524625, REGON 278335653, z kapitałem zakładowym w wys. 54 730 789,00 złotych, wpłaconym w całości  (dalej: „ Ruchu Chorzów S.A.")

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ruchu Chorzów S.A.  prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Cicha 6
41-506 Chorzów
Polska

ruch@ksruch.com
tel.  +48 (32) 739 04 19

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH I KATEGORIE DANYCH UDOSTĘPNIONE PRZEZ INNE PODMIOTY
Ruch Chorzów S.A. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne, dokumenty papierowe lub w czasie konferencji albo w trakcie organizacji imprez masowych) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym Ruchu Chorzów S.A. lub ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Ruchu Chorzów S.A..

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Ruchu Chorzów S.A. zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z ustawy, umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA
Dane wprowadzone do formularza lub udostępnione Ruchu Chorzów S.A. w inny sposób  będą przetwarzane w podanych poniżej celach.
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okresu przetwarzania danych w tym celu.

I.
CEL: organizacja imprez masowych, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wynikający z realizacji obowiązków ciążących na organizatorze imprezy masowej wynikający z przepisów prawa
W przypadku uczestnictwa w imprezie masowej dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w takiej imprezie, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, takich jak identyfikacja, zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie oraz ochrona porządku publicznego.

II.
CEL: uczestnictwo w szkoleniu sportowym oraz we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie lub piłce nożnej, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z udziału w szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym i związaną z tym realizacją umowy
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w treningach oraz zawodach sportowych w ramach drużyn prowadzonych przez Ruchu Chorzów S.A., w tym drużyn zgłoszonych do udziału w rozgrywkach przez Ruchu Chorzów S.A.. Dane te będą również udostępniane organizatorom tych rozgrywek.

III.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a Ruchu Chorzów S.A., dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.
W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez Ruchu Chorzów S.A. podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.

IV.
CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi Ruchu Chorzów S.A. mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych.
Na tej podstawie przedstawiciele Ruchu Chorzów S.A. mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez Ruchu Chorzów S.A. lub innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczące produktów, usług lub działalności Ruchu Chorzów S.A. oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Ruchu Chorzów S.A..
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Ruchu Chorzów S.A. mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

V.
CEL: newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od Ruchu Chorzów S.A., Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania okresowych newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności Ruchu Chorzów S.A..
Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

VI.
CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) poprzez wysłanie formularza lub zapytanie w innej formie wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH". Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

VII.
CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie
art. 21 RODO
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez Ruchu Chorzów S.A. podane dane mogą zostać przekazane innym uczestnikom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja innych zobowiązań oraz promocja poprzez organizację eventów.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VIII.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Ruchu Chorzów S.A., a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie
art. 21 RODO
W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy Ruchu Chorzów S.A., a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

IX.
CEL: kontakty z mediami i promowanie w mediach działalności, usług i produktów Ruchu Chorzów S.A., PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)
W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli Ruchu Chorzów S.A. z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów Ruchu Chorzów S.A.. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnięciach Ruchu Chorzów S.A..
W przypadku wyrażenia zgody na takie kontakty - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

X.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

XI.
CEL: potwierdzenie wykonania obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów
Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi Ruchu Chorzów S.A. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań Ruchu Chorzów S.A. oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Ruchu Chorzów S.A.. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Ruchu Chorzów S.A. była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania zobowiązań i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
W przypadku formularzy elektronicznych lub papierowych niezwiązanych z uczestnictwem w imprezach masowych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, udziału
w evencie lub zapisu na newsletter.
W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Ruchu Chorzów S.A. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych - podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu
w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Ruchu Chorzów S.A. - podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

REZYGNACJA Z NEWSLETTERA
W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

UPRAWNIENIA

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).


Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

Zwracamy uwagę na to, że :
v  prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wymienionych w przepisach RODO;
v  prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;
v  administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
v  w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE DO PAŃSTW TRZECICH
Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Ruchu Chorzów S.A.. Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność podmiot współpracujący z Ruchu Chorzów S.A..
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Ruchu Chorzów S.A. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Ruchu Chorzów S.A..
Dane mogą być również udostępniane organom władzy publicznej, organom ścigania lub organizatorom rozgrywek w piłkę nożną lub hokeja na lodzie.
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.
W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, Ruchu Chorzów S.A. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).
Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności zawodowej.
Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

NOTA PRAWNA
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ruchu Chorzów S.A. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych Ruchu Chorzów S.A.. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES
Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z Internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony). Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników (jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji - m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).
Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.
Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?
 • Mozilla Firefox -  kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer -  kliknij tutaj
 • Google Chrome -  kliknij tutaj
 • Opera -  kliknij tutaj
 • Apple Safari -  kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
 

Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach w serwisie Ruchu Chorzów. Nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców.